Bestyrelse - Få viden & uddannelse

Vores vidensbase indeholder emner med alt du bør vide omkring bestyrelser og bestyrelsesarbejde med mulighed for uddannelse og kurser mm.

Bestyrelse medlem med uddannelse har mange fordele

Er du i en bestyrelse eller ønsker du at gøre karriere som professionel bestyrelsesmedlem?

Hos iværksætter-bestyrelse bliver du et mere kompetent bestyrelsesmedlem. Du får værktøjskassen fyldt op med de nødvendige og tidsaktuelle redskaber til at drive en virksomhed med dine andre bestyrelseskollegaer. Det kan også være du netop vil have fokus på at komme ind i en eller flere bestyrelser og have det som levevej. I det tilfælde er uddannelsen helt nødvendig for dit virke.

Dine fordele & udbytte med en uddannelse hos Iværksætter-Bestyrelse:

 • Øget job & karrieremuligheder
 • Opnå en højere og mere attraktiv lønpakke samt bonus
 • Unik én til én sparring og adgang til et stort erhvervsnetværk
 • En 100% dedikeret uddannelse af top profiler i Dansk erhvervsliv
 • Uddannelse med konkret viden og knowhow inkl. eksamen og diplom

Du får overblik og økonomisk sans til at træffe de rigtige beslutninger. Du bliver klædt på til at lave den rigtige strategi for den virksomhed du sidder i bestyrelsen i. Du bliver en bedre menneskekender og får ansat de rigtige folk omkring dig og som bestyrelsesformand de rigtige bestyrelseskollegaer.


Fakta om bestyrelser og ofte brugte termer

Grundlæggende fakta om Danske bestyrelser

I et A/S aktieselskab skal man have en bestyrelse i Danmark, i et ApS er det valgfrit. Der er ikke nogle regler for hvornår man kan indtræde i en bestyrelse man skal blot være myndig og ikke underværgemål. Dog er der i bank sektoren strenge regler til uddannelse og ”fit and prober” mv. Så det er helt afgørende, at man selv sørger for uddannelse, når man vil ad bestyrelsesvejen.

 • Hvad er en bestyrelse
 • Hvad laver bestyrelser
 • Forretningsorden i en bestyrelse
 • Sammensætning af bestyrelser
 • Valg til bestyrelse regler
 • Suppleant til bestyrelsen
 • Bestyrelsens opgave
 • Hvad består en bestyrelse af
 • Sådan opbygges de professionelle bestyrelser
 • Hvor mange medlemmer skal der være i en bestyrelse
 • Om en bestyrelsesforening og selve besyrelsens ansvar

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er det øverste ledelsesorgan i en virksomhed. Alt overordnet ledelse ligger ved bestyrelsen. Typisk tegner bestyrelsen også virksomheden formelt.

Hvad laver bestyrelser?

Bestyrelsen træffer alle overordnede beslutninger og er ansvarlig for bogføring, kapitalberedskab og strategi, samt alt overordnet ledelse. Desuden er bestyrelsen ansvarlig for at ansætte og afskedige direktionen, og er ansvarlig for direktionen.

Forretningsorden i en bestyrelse?

Det er lovpligtigt, at der er en forretningsorden for bestyrelsen. Denne beskriver rammerne for det arbejde bestyrelsen skal foretage sig. Alle medlemmer af bestyrelsen skal tilslutte sig denne med sin underskrift.

I forretningsordenen er der bl. a. taget stilling til, hvor mange bestyrelsesmøder der minimum skal afholdes årligt, hvem indkalder til møderne (typisk formanden) og hvem laver referaterne (typisk direktøren, der også deltager på bestyrelsesmøderne). Desuden skal der tages stilling til heri, hvad bestyrelsen må og kan i forhold til generalforsamlingen (ejerne), altså en skarp kompetenceafgrænsning.

Sammensætning af bestyrelser?

Bestyrelsen skal have minimum 3 medlemmer jf. Selskabsloven.

Der bør være maksimum 10 medlemmer. Og alle bør have forskellige kompetencer at byde ind med. En typisk bestyrelse i en mellemstor virksomhed har 4-5 bestyrelsesmedlemmer.

Vedrørende kønsfordeling blev der i december 2012 indført regler om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Det betyder, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan. Virksomhederne skal også udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Formålet er at skabe reel fremgang i antallet af kvinder i virksomhedernes ledelse.

Erhvervsstyrelsen foretager en årlig evaluering af virksomhedernes redegørelse for deres måltal og politik. Desuden vil styrelsen følge udviklingen i kønsfordelingen i virksomheders øverste ledelse i form af statistikrapporter baseret på udtræk fra selskabsregistreret og relevante undersøgelser. Modsat i Norge er der en konkret lov herom, der skal følges.

Valg til bestyrelsens regler?

Bestyrelsen vælges altid af generalforsamlingen og typisk for 1 år ad gangen.

Suppelant til bestyrelsen?

Suppleanter til erhvervsbestyrelser er ikke så hyppigt forekommende, det er mest til foreninger mv.

Bestyrelsens opgaver?

 • Overordnet ledelse
 • Strategi
 • Ansættelse / afskedige direktøren / direktionen
 • Ansvarlighed for bogføringen kører betryggende
 • At Selskabet / Virksomheden overholder alle regler og love

Hvad består en bestyrelse af?

En bestyrelse består typisk af 3-5 medlemmer.

Sådan opbygges de professionelle bestyrelser

Det er ud fra netværk, at de fleste bestyrelseskandidater rekrutteres.

Hvor mange medlemmer skal der være i en bestyrelse?

Der er altid minimum 3 bestyrelsesmedlemmer og intet maksimum, men 5-6 anbefales.

Om en bestyrelsesforening og selve bestyrelsens  ansvar?

Bestyrelsen er ansvarlig for virksomhedens drift. Det er et personligt ledelsesansvar. SÅ har bestyrelsesmedlemmet ”sovet i timen” eller ikke udført sit arbejde godt nok, og der er et ansvarsgrundlag og et tab for tredjemand, så skal der betales erstatning.


Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde

Det er et stort arbejde at sidde i en bestyrelse. Det kræver godt overblik, og at du har nogle gode konkrete redskaber til at løse dit bestyrelsesarbejde med. Overblik og løbende kontrol er nøgleordene.

 • Fakta om bestyrelsesarbejde
 • Kursus i bestyrelsesarbejde
 • Honorar for bestyrelsesarbejde
 • Bestyrelsesarbejde i foreninger

LÆS MERE


Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Opgaverne er alt andet end daglig drift, overordnet ledelse er nøgleordet. Dir bestyrelseshonorar skal altid aftales med formanden og / eller generalforsamlingen (ejerne), og det varierer alt efter risiko og størrelse på virksomheden. I en lille eller mellemstor virksomhed bør du som almindelig medlem have minimum 50.000 kr. årligt. Formandens honorar er dobbelt så stort. Der er ikke mere ansvar som formand men der er mere koordinering og kommunikation med den daglige ledelse.

 • Opgaver som bestyrelsesmedlem 
 • Løn som bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem søges
 • Hvordan bliver man bestyrelsesmedlem
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

LÆS MERE


Top 9 mest brugte termer og begreber i danske bestyrelser

De 9 mest søgte bestyrelsestermer

 1. Bestyrelsesmøde
 2. Bestyrelsesformand
 3. Bestyrelseshonorar
 4. Bestyrelsesansvar
 5. Bestyrelsesansvarsforsikring
 6. Bestyrelsesposter
 7. Kvinder i bestyrelser
 8. Bestyrelsesforsikring
 9. Bestyrelsesevaluering

Møde i bestyrelse

1. Bestyrelsesmøde

På et bestyrelsesmøde er der altid en standard agenda, så som hvad er der sket siden sidst (direktionen fortæller), gennemgang af revisions protokol, meddeler fra formanden, gennemgang af en frisk balance mv. Dernæst er der punkter til behandling på mødet.


Bestyrelsesformand

2. Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformanden er bindeleddet mellem bestyrelses og direktionen. Det er kun formanden der bør kommunikere med direktionen, ikke de menige medlemmer.

Formanden indkalder til møder, sørger for alle bestyrelsesmedlemmerne modtager det materiale der skal drøftes i god tid, og er med andre ord koordinator på ledelsesorganet.


Bestyrelseshonorar til medlemmer af bestyrrelsen

3. Bestyrelseshonorar

I en lille eller mellemstor virksomhed bør du som almindelig medlem have minimum 50.000 kr. årligt. Formandens honorar er dobbelt så stort.

Sørg altid for, at der laves en bestyrelseskontrakt inden du tiltræder, altså hvad skal du have i honorar og hvor tit skal I mødes. Det er almindeligt at mødes hver 2. måned. Og du bør kræve dit bestyrelseshonorar betales bagud hvert kvartal, ikke kun 1 gang årligt.


Bestyrelsesansvar

4. Bestyrelsesansvar

Der er et betydeligt og personligt ansvar ved at sidde i en bestyrelse.

Derfor skal alle processer og regnskaber mv. kontrolleres før end du indtræder i en bestyrelse.

Du hæfter personligt med alt du ejer, og vil blive sagsøgt, hvis du tilsidesætter dine pligter, og nogen lider et tab hvor der er et ansvarsgrundlag.

I Danmark skal 4 betingelser kumulativt være opfyldt før end man kan få erstatning, herunder der skal være lidt et dokumenteret tab, der skal være et ansvarsgrundlag (du skal have lavet en fejl eller undladt at handle), der skal være adækvans (det er påregneligt), og der skal endelig som 4. punkt være årsagssammenhæng mellem tabet og fejlen du har begået. Er alle 4 betingelser opfyldt skal der betales erstatning til skadelidte.


5. Bestyrelsesansvarsforsikring

Du bør tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Eller selskabet bør for dens bestyrelsesmedlemmer.

En advokat har en lovpligtig advokat ansvarsforsikring, der også dækker bestyrelsesarbejde, så er der en advokat i bestyrelsen bør det ikke være nødvendigt.


Bestyrelsesposter

6. Bestyrelsesposter

Med orden i tingene og en fyldt redskabskasse, som du lærer på dit kursus hos Iværksætter-Bestyrelse, kan du bestride mange bestyrelsesposter. Men virksomheder i krise kræver altid mere tid, så hvis du sidder i bestyrelser hvor virksomheden går godt, kan du godt have op til 30 bestyrelsesposter. Men det kræver personlig disciplin og at du arbejder struktureret.


Kvinder i bestyrelser

7. Kvinder i bestyrelser

Vedrørende kønsfordeling blev der i december 2012 indført regler om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Det betyder, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan. Virksomhederne skal også udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Formålet er at skabe reel fremgang i antallet af kvinder i virksomhedernes ledelse.

Erhvervsstyrelsen foretager en årlig evaluering af virksomhedernes redegørelse for deres måltal og politik. Desuden vil styrelsen følge udviklingen i kønsfordelingen i virksomheders øverste ledelse i form af statistikrapporter baseret på udtræk fra selskabsregistreret og relevante undersøgelser. Modsat i Norge er der en konkret lov herom, der skal følges.

Kvinder i bestyrelser giver i øvrigt en rigtig god dynamik, og kan anbefales, lad os få flere kvinder i de danske bestyrelser.


Ansvar for bestyrelsesforsikring

8. Bestyrelsesforsikring

Du bør tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Eller selskabet bør for dens bestyrelsesmedlemmer.

En advokat har en lovpligtig advokat ansvarsforsikring, der også dækker bestyrelsesarbejde, så er der en advokat i bestyrelsen bør det ikke være nødvendigt.


Bestyrelsesevaluering

9. Bestyrelsesevaluering

Du skal evaluere dig selv som bestyrelse og det er en rigtig svær disciplin. Det bør gøres minimum 1 gang årligt. Brug evt. en konsulent hertil. Og husk bestyrelsesposten er ikke en livstids post, du skal gå når du ikke kan bidrage længere, lad nye kræfter komme til.


Succesfulde Danske forretningsfolk underviser på iværksætter bestyrelse uddannelsen

Hos Iværksætter-Bestyrelse udbyder vi markedets bedste bestyrelsesuddannelser og bestyrelseskonferencer

Vi hjælper dig, der ejer en mindre eller mellemstor virksomhed, eller lige er startet som iværksætter med at tilegne dig helt nødvendige kompetencer for at drive eller udvikle din virksomhed, ny som gammel. Det kan også være dig, som gerne vil ind i en bestyrelse i en mindre eller mellemstor virksomhed.


Få en professionel bestyrelsesuddannelse

Få en bestyrelsesuddannelse der øger dine karrieremuligheder

Med vores bestyrelsesuddannelse får du den dybdegående indsigt i alle sider af bestyrelsesarbejdet, der er nødvendig for at sammensætte en god bestyrelse samt bestride en bestyrelsespost.

Uddannelsen består af 5 moduler, der vil lære dig alt fra regnskab til selskabsret, rolletyper og hjerneforskning.

På bestyrelsesuddannelsen vil du blive undervist af både top profesionelle erhvervsfolk, forskere og succesfulde iværksættere. Dermed får du både et solidt teoretisk grundlag at arbejde ud fra og inspiration fra den virkelige verden.

LÆS MERE


Bestyrelse konference i København

Kom med på bestyrelseskonference og øg dine kompetencer

Der findes et hav af bestyrelsesdøre i både nystartede samt mindre og mellemstore virksomheder, hvor der er mulighed for at få en plads ved bestyrelsesbordet, hvis du altså har de rette kompetencer. Bestyrelsesarbejde er derfor ikke kun for eliten. Men det er essentielt, at få struktur i sit netværk og styrke sine kompetencer, hvis man vil gå denne vej og dermed have bestyrelsesarbejde som sit job, helt eller delvist.

Denne bestyrelseskonference vil optimere dine kompetencer, og hjælpe dig til en plads ved bestyrelsesbordet. Endvidere vil du som ny iværksætter, eller hvis du ejer en virksomhed i drift, blive klædt på til at drive denne virksomhed til stor succes. Du behøver ikke at have en bestyrelse i din virksomhed, eller at sidde i en bestyrelse i forvejen for at deltage. Her får du de helt nødvendige værktøjer til det at drive virksomhed, og til en yderst billige pris.

Advokat Jackie Phillip er styrmand på denne iværksætter-Bestyrelseskonference. Jackie er grundlægger af blandt andet Jackie Phillip & Co. Advokatfirma samt bestyrelsesformand for adskillige virksomheder og medejer af en række virksomheder.

Vi inviterer både dig, dine kollegaer og dit netværk til denne bestyrelseskonference, som du bare ikke må misse, hvis du vil blive skarpere til at drive virksomhed. Det kan også være en ”teaser” til vores egentlige uddannelse, der tager 6 måneder, bygget op om 5 moduler.

LÆS MERE


Vigtigt! Derfor tilbyder vi ikke blot et bestyrelseskursus

Det der er afgørende hos os er det store netværk du bygger ved at deltage i bestyrelseskonferencen eller på bestyrelseskurset.

I forretningsverdenen og bestyrelsesverdenen er et godt netværk helt afgørende, og vil sikre din fremtid. Husk at giv noget, før end du kan tage noget….


Det udtalelser for vores kursister 

Herunder finder du et udsnit med udtalelser fra vores  kursister som har deltaget og genneført vores uddannelse eller været på en af vore konferencer.

Hvis man vil øge sine kompetencer, karrieremuligheder og indtjeningsmuligheder, skal man tage uddannelsen hos iværksætter-bestyrelse, kan klart anbefales.

Jeg fik opbygget det bedste netværk på bestyrelsesuddannelsen hos Iværksætter-Bestyrelse.

Yderst professionel læring og aktuelle emner, min værktøjskasse til at lede min virksomhed og optimere den, er intakte nu.

Jeg tog uddannelsen på hold 1 i 2017/2018 og oplevede et meget veldesignet kursus med levende og relevante undervisere. Uddannelsen bragte mig rundt om alle facetter af bestyrelsesarbejdet og gjorde mig i stand til at varetage vægtige bestyrelsesposter efterfølgende.

Ønsker du at øge dine kompetencer, karrieremuligheder og indtjeningsmuligheder..?

Udfyld formularen herunder hvis du ønsker mere information og en uforpligtende snak omkring hvordan vores vores bestyrelsesuddannelse eller konference kan styrke både dine kompetencer og øge din indtjening.

Husk at du fremadrettet vil kunne bidrage lokale og internationale virksomheder med unik viden og knowhow i så er vores bestyrelsesuddannelse det rette valg.

Tag kontakt til os via kontakformularen og skriv dit navn, email og telefon, så kontakter vi dig indenfor 24 timer for en uforpligtende snak.

Bliv kontaktet af os allerede i dag

Medlem af iværksætter-bestyrelse

Jackie Phillip

Advokat (L) - HD (O)